Ürün Fotoğraf

Online İşlemler

Ürün Özellikler

CNC-219 Medikal Parazitoloji (50 adet)

1) Entamoeba histolytica cyst w.m
2) Balantidium coli smear with trophozoite
3) Giardia lamblia, smear showing cysts
4) Giardia lamblia, human parasite, smear with trophozoites
5) Trichomonas vaginalis, smear
6) Leishmania donovani, causes kala-azar, smear
7) Leishmania donovani, promastigotes, smear
8) Plasmodium falciparum, blood smear with more gametocytes
9) Plasmodium vivax,benign tertian malaria of man, blood smear
10) Toxoplasma gondii, causing toxoplasmosis tissue smear with parasites
11) Eggs of schistosoma japonicum w.m.
12) Cercaria of schistosoma japonicum w.m.
13) Miracidium of schistosoma japonicum w.m.
14) Schistosoma japonicum, adult male w.m.
15) Schistosoma japonicum, adult female w.m.
16) Schistosoma japonicum adult male and female in copula, w.m.
17) Taenia solium, ova in faeces w.m.
18) Cysticercus cellulosae, w.m. of complete bladder worm
19) Taenia solium, scolex w.m.
20) Taenia solium immature proglottid w.m
21) Taenia solium mature proglottid w.m
22) Taenia solium pregnancy proglottid w.m
23) Tapeworm sec.
24) Ascaris lumbricoides, ova in faeces w.m.
25) Ascaris lumbricoides male t.s
26) Ascaris lumbricoides female t.s
27) Ascaris lumbricoides male and female t.s
28) Anterior end of ascarid lumbricoide w.m.
29) Posterior end of ascarid lumbricoide w.m.
30) Clonorchis sinensis, ova w.m.
31) Clonorchis sinensis, chinese liver fluke, w.m. of adult
32) Clonorchis sinensis, t.s. through the body
33) Fasciolopsis buski, ova w.m.
34) Fasciolopsis buski, large intestinal fluke, flat mount
35) Adult fasciolopsis buski sec.
36) Culex pipiens ova w.m
37) Culex pipiens, mosquito, larva, w.m.
38) Culex pipiens, mosquito, pupa w.m.
39) Culex pipiens, mosquito, adult female w.m.
40) Culex pipiens, mosquito, adult male w.m.
41) Pediculus humanus, louse, adult w.m.
42) Louse eggs attached to the hair, w.m.
43) Ctenocephalus canis, dog flea, adult male w.m.
44) Ctenocephalus canis, dog flea, adult female w.m.
45) Ixodes sp., hard tick, adult w.m. carrier of relapsing fever and borreliosis
46) Argasidae, soft ticks, adult w.m. carrier of brucellosis and fever etc.
47) Gamasid mite w.m. of adult
48) Mixed nematodes ova
49) Mixed trematode ova
50) Trypanosome blood smear